LASHARTISTI DE ELITA
Mai multe detalii
Catalina Banica Academy - Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni si Conditii

Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.catalinabanica.ro

INTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.catalinabanica.ro, de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

I. PARTILE CONTRACTULUI

Prestatorul, S.C. PRIVE CATALINA S.R.L (denumita in continuare Prestator sau Catalina Banica Lash Academy), cu punctul de lucru in str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, Ploiesti, inscrisa la Registrul Comertuluii cu numarul J29/2482/2017, CUI 38342914, reprezentata legal de Catalina Banica, email: catalinaelena.banica@gmail.com, in calitate de Trainer

si

BENEFICIARUL, denumit si Cursantul, persoana fizica sau juridica, care achizitioneaza ONLINE cursul pus la dispozitie de PRESTATOR.

PRESTATORUL, Catalina Banica Lash Academy, pune la dispozitia BENEFICIARULUI (Cursantului) cursuri online de formare in domeniul extensiilor de gene.

BENEFICIARUL (Cursantul), doreste achizitionarea cursului.

Avand in vedere cele de mai sus, PRESTATORUL si BENEFICIARUL au convenit sa incheie prezentul acord in urmatoarele conditii:

În situația în care aveți vârsta cuprinsă între 16-18 ani, pentru a participa la curs este necesară completarea și semnarea unei declarații privind acordul reprezentantului legal (părinte, tutore etc.) ce se va înmâna Trainerului în prima zi de curs. Declarația se găsește anexată la prezentul contract.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

2.1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către Catalina Banica Lash Academy a cursurilor prezentate pe platforma online www.catalinabanica.ro BENEFICIARULUI.

III. DURATA

3.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a cursului (cursurilor) pus(e) la dispoziţie de către Catalina Banica Lash Academy şi încetează la finalizarea cursului, respectiv data ultimei zile de curs.

 

IV. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

4.1. Prețurile cursurilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte.

4.2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii.

4.3. Plata pretului se va efectua sub forma de avans si diferenta de pret, respectand termenele de plata:

a. avansul se achita in momentul inscrierii;

b. diferenta de pret se achita in DIMINEATA PRIMEI zi a cursului, inainte de inceperea acestuia.

4.4. Avansul se va achita prin intermediul siteului www.catalinabanica.ro, iar diferența de preț se va achita prin orice mijloc de plată agreat de părți, fie numerar, fie transfer bancar.

4.5. Avansul reprezintă rezervarea unui loc la cursul pentru care a optat Cursantul, rezervare ce are loc odată cu semnarea contractului. În cazul în care Cursantul nu mai dorește să participe la cursul prestat de Trainer, avansul achitat NU SE RESTITUIE!

4.6. În situația în care cursul este anulat de către Trainer, acesta va restitui sumele percepute cu titlu de preț sau va oferi posibilitatea efectuării  cursului într-o altă sesiune.

4.7. Neplata prețului la termenii  și  în condițiile prevăzute în contract, ofera  dreptul Trainerului la eliminarea cursantului din sesiunea respectiva de curs.

4.8. În situația în care Cursantul nu poate participa la sesiunile de curs din motive de sănătate ce fac imposibilă deplasarea sa, acesta poate opta pentru reprogramarea cursului pentru o sesiune ulterioară, în care Trainerul efectuează același curs cu altă grupă de cursanți.

4.9.  Neprezentarea  Cursantului, din motive personale, la oricare dintre zilele de curs, nu oferă acestuia dreptul de a recupera avansul achitat.

 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. Obligatiile Trainerului:

a.să asigure organizarea și livrarea in conditii optime a serviciilor solicitate de Cursant;

b. să asigure Cursantului o formare de calitate;

c.să asigure resursele necesare desfășurării cursului și materialele de curs, cu excepția celor necesare a fi procurate de către Cursant;

     d.să îi predea Cursantului la finalizarea cursului o diplomă de participare.

 

5.2. Obligatiile Cursantului:

a. să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul contract;

b. să participe la toate orele de instruire;

c. să aibă un un comportament disciplinat pe parcursul sesiunilor de curs și să respecte indicațiile Trainerului;

d. să obligă să folosească întreaga competenţă profesională;

e. să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de Catalina Banica Lash Academy și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa Trainerului sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.

VI. PROPRIETATE INTELECTUALA. DREPTUL LA IMAGINE. DREPTUL LA PORTOFOLIU

6.1. Toate drepturile decurgând din proprietatea intelectuală asupra cursurilor, tehnicilor, informațiilor și a oricăror materiale audio, video sau software folosit de către Trainer în procesul de formare aparțin Trainerului sau titularului de drept ce i-a conferit drept de folosință acestuia, Cursantul fiind obligat să respecte aceste drepturi.

6.2. Este interzisă reproducerea, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor menționate în art. 9.1. În cazul în care Cursantul încalcă această obligație, el va răspunde în condițiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

6.3. Cursantul este de acord ca Trainerul să îl fotografieze pe perioada desfășurării cursului și îi conferă dreptul acestuia de a folosi materialele fotografice realizate în scopuri publicitare precum: promovarea cursului în portofoliul propriu, postare prin intermediul paginii web al Trainerului și/sau site-uri web de specialitate, postare pe canalele de social media etc.

VII. ACORD DE CONFIDENTIALITATE

7.1.  BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, date, informaţii, ce nu au fost dezvaluite publicul, precum și orice informație calificată drept confidențială și identificată și anunţată ca atare de către una din părţi celeilalte părţi la prezentul Contract.

7.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și va avea în vedere numai acele informații necesare în vederea îndeplinirii contractului, nerespectarea obligației atrăgând răspunderea contractuală.

 

VIII. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

 

8.1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similiar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.

8.2. În masura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor interese către PRESTATOR.

 

IX. ÎNCETAREA

 

9.1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

a. prin ajungerea la termen;

b. prin acordul scris al ambelor parti;

c. prin rezilierea contractului.

 

9.2. Părtile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de catre parţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în functie de circumstanţe)

 

9.3. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Catalina Banica Lash Academy este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire.

 

X. FORŢA MAJORĂ

 

10.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

10.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

10.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

XI. LITIGII

 

11.1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

11.2. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Prestatorului.

 

XII. CLAUZE FINALE

 

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. Termenii și condițiile prezentului contract au fost comunicate Cursantului odată cu confirmarea înscrierii în cadrul cursului.

 

 

Trainer,

Catalina Banica

SC PRIVE CATALINA SRL

Documente
← Back to home page